Фінансова культура українців: еволюція, виклики, перспективи

 • 28 лютого 2024
 • Загальні
 • 0
 • 9

Фінансова культура українців протягом століть зазнавала значних змін, формуючись під впливом історичних подій, економічних трансформацій та ментальних особливостей. Сьогодні, у часи стрімкого розвитку фінансових інструментів та глобалізації, питання рівня фінансової грамотності населення стає все більш актуальним.

За даними Національного банку України, рівень фінансової грамотності українців залишається невисоким. Лише 30% громадян володіють базовими знаннями про фінансові продукти та послуги. Це призводить до необгрунтованих фінансових рішень, ризиків шахрайства та нездатності повноцінно використовувати можливості сучасного фінансового світу.

Дослідження фінансової культури українців має значну практичну цінність. Розуміння факторів, що впливають на ставлення до грошей, та викликів, з якими стикаються люди, дозволить розробити ефективні програми з підвищення фінансової грамотності та сприяти економічному добробуту українців.

Історичні аспекти формування фінансової культури українців

Історичні аспекти формування фінансової культури українців включають в себе період радянської системи та подальший перехід до ринкової економіки, а також еволюцію фінансових інструментів.

Під впливом радянської системи, що існувала до початку 1990-х років, в Україні відбувалося формування певного ставлення до грошей та фінансів. Ця система характеризувалася централізованою економікою, де велика частина економічних рішень приймалася центральною владою. Обмежений доступ до фінансових продуктів та послуг був типовим явищем цього періоду, а акцент на заощадженнях підкреслювався як один із пріоритетів, оскільки держава контролювала інвестування та розподіл ресурсів.

Перехід до ринкової економіки в кінці 20-го століття спричинив необхідність змін у фінансовій системі та фінансових практиках. Нові економічні умови призвели до появи різноманітних фінансових інструментів та послуг, таких як банківські депозити, кредити, інвестиційні фонди тощо. Однак, разом із новими можливостями з'явилися й нові ризики та виклики, зокрема, необхідність адаптації до нових умов і навчання користуватися новими фінансовими інструментами.

Значну роль у формуванні фінансової культури відіграв процес еволюції фінансових інструментів. Якщо у минулому основними засобами розрахунків була готівка, то з часом з'явилися безготівкові розрахунки, пластикові карти, електронні платіжні системи тощо. Також відбувся розвиток інвестиційних продуктів, які надали можливість населенню збільшувати свої фінансові можливості через участь у фондовому ринку, інвестування в цінні папери та інші фінансові активи.

У цілому, історичні аспекти формування фінансової культури українців відображають значні зміни в економічній системі країни, а також поступовий розвиток фінансових можливостей та інструментів для населення.

Світосприйняття грошей українців

Світосприйняття грошей українців визначається комплексом традиційних цінностей, менталітету щодо багатства, рівнем довіри до фінансових інститутів та інвестицій, а також фінансовими звичками та поведінкою.

Традиційні цінності, такі як ощадливість і працьовитість, глибоко вкорінені у культурі українців. Зазвичай вони ставляться у високому за шкалою цінностей, але це також призводить до недовіри до ризиків та великої обережності у фінансових рішеннях. Українське суспільство також характеризується поєднанням прагнення до добробуту з острахом перед багатством. Це може бути наслідком історичного досвіду обмеженості та нестабільності, яку довелося пережити багатьом громадянам країни.

Рівень довіри до фінансових інститутів та інвестицій в Україні залишається невисоким. Часто відчуття недовіри зумовлене історичними та сучасними скандалами в банківській системі та на фінансовому ринку. Люди відчувають потребу у кращому інформуванні та захисті прав споживачів, щоб відчувати більшу впевненість у своїх фінансових рішеннях.

Щодо фінансових звичок та поведінки, українці мають тенденцію до переважання готівкових розрахунків, що може бути пов'язано зі звичними уявленнями про контроль над власними грошима. Низький рівень інвестування та високий рівень закредитованості свідчать про обмежену свідомість та відсутність розвиненої культури фінансового планування та управління.

Отже, світосприйняття грошей українців формується під впливом традиційних цінностей, історичного контексту та сучасних фінансових реалій, а також відображається у їхніх фінансових звичках та поведінці. Для покращення фінансової культури країни необхідні системні зміни, спрямовані на підвищення рівня фінансової грамотності та створення сприятливого середовища для розвитку фінансових послуг та інструментів.

Фактори, що впливають на формування фінансової культури

Формування фінансової культури в Україні обумовлене різноманітними факторами, серед яких ключовими є рівень освіти та доступ до інформації, роль сімейного та соціального середовища, а також державна політика та регулювання фінансового ринку.

 • Рівень освіти та доступ до інформації: Освіта відіграє важливу роль у формуванні фінансової культури. Важливо, щоб освітні програми включали елементи фінансової грамотності, які навчали б основам фінансів, інвестицій та керування фінансами. Доступність інформації про фінансові продукти та послуги також є важливим аспектом. Чим більше людей буде проінформовано щодо своїх фінансових можливостей та ризиків, тим більше вони будуть здатні приймати обґрунтовані фінансові рішення.
 • Роль сім'ї та соціального середовища: Сімейні традиції та цінності можуть суттєво впливати на фінансову культуру. Діти навчаються фінансовим навичкам в домашньому оточенні, спостерігаючи за фінансовою поведінкою своїх батьків. Також соціальне середовище, включаючи друзі, колег, та медіа, може впливати на фінансові уподобання та рішення.
 • Державна політика та регулювання фінансового ринку: Роль держави полягає у створенні сприятливих умов для розвитку фінансової культури. Це включає в себе розробку та впровадження ефективних освітніх програм, забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг, а також регулювання фінансового ринку для запобігання фінансовим шахрайствам та зловживанням.

Отже, формування фінансової культури є складним процесом, що залежить від взаємодії різних факторів. Розуміння та врахування цих факторів допоможе розробити ефективні стратегії для підвищення рівня фінансової грамотності та забезпечення сталого економічного розвитку.

Виклики та перспективи розвитку фінансової культури в Україні

В Україні існують ряд викликів і перспектив щодо розвитку фінансової культури, які потребують уваги та дієвих заходів:

 • Підвищення фінансової грамотності населення: 

Одним із головних викликів є низький рівень фінансової грамотності серед населення. Для подолання цього виклику необхідно розробити та впровадити ефективні програми з навчання основам фінансової грамотності на різних рівнях освіти: від шкільного до дорослого віку. Ці програми повинні охоплювати питання фінансового планування, розуміння ризиків та можливостей фінансових продуктів, а також навичок з ефективного управління особистими фінансами.

 • Розвиток інклюзивних фінансових послуг: 

Інклюзивний розвиток фінансових послуг полягає в забезпеченні доступності фінансових продуктів та послуг для всіх верств населення, включаючи людей з низьким рівнем доходу, сільські громади та вразливі соціальні групи. Для цього необхідно створити сприятливі умови для розвитку мікрофінансування, мобільних фінансових сервісів та інших інноваційних рішень, які забезпечать доступність фінансових послуг для всіх шарів населення.

 • Вдосконалення регуляторної політики: 

Для забезпечення стабільного та сталого розвитку фінансової системи України важливо посилити захист прав споживачів фінансових послуг та створити прозоре та конкурентне середовище на фінансовому ринку. Це може бути досягнуто шляхом вдосконалення законодавства, зокрема, у сферах захисту персональних даних та конфіденційності клієнтів фінансових установ, а також шляхом підвищення відповідальності фінансових установ перед своїми клієнтами і перед державою.

Загалом, розвиток фінансової культури в Україні має великий потенціал для підвищення економічного добробуту нації та забезпечення сталого розвитку країни. Однак досягнення цих цілей вимагає комплексного підходу та спільних зусиль з боку держави, фінансових установ та громадян.

Рекомендації щодо покращення фінансової культури

Для розвитку фінансової культури в Україні та підвищення рівня фінансової грамотності різних груп населення необхідно прийняти комплексний підхід, який враховуватиме їх вікові та соціальні особливості. Ось деякі ключові кроки, які можна вжити:

Розробка та впровадження програм з фінансової грамотності для різних вікових груп:

 • Для дітей та молоді: Важливо включати фінансову освіту в шкільні програми. Це може включати уроки про ведення бюджету, розуміння фінансових термінів та навички управління грошима.
 • Для дорослих: Програми фінансової грамотності для дорослих можуть зосереджуватися на практичних аспектах фінансів, таких як кредити, інвестиції, пенсійне забезпечення тощо.
 • Для пенсіонерів: Спеціалізовані курси можуть допомогти пенсіонерам зрозуміти, як оптимально використовувати свої фінансові ресурси під час пенсійного життя.

Підвищення доступності та прозорості фінансових продуктів:

 • Забезпечення доступу до інформації: Важливо, щоб інформація про різноманітні фінансові продукти та послуги була доступною та зрозумілою для всіх. Це може включати створення веб-платформ з порівнянням фінансових продуктів, публікацію інформаційних брошур та проведення освітніх семінарів.
 • Заохочення прозорості: Фінансові установи повинні активно працювати над забезпеченням прозорості у своїх операціях та умовах надання послуг. Це допоможе споживачам краще розуміти ризики та переваги фінансових продуктів.

Заохочення відповідального ставлення до боргів та інвестицій:

 • Формування культури відповідального кредитування: Важливо навчати людей відповідальному використанню кредитів, розумінню їхніх умов та наслідків неплатежів. Це може включати проведення освітніх кампаній та розробку доступних матеріалів для споживачів.
 • Підвищення обізнаності про ризики: Інвестування пов'язане з ризиками, і важливо, щоб споживачі розуміли ці ризики перед прийняттям рішення про інвестування. Інформаційні кампанії та консультації можуть допомогти підвищити рівень обізнаності про фінансові ризики.

Загалом, для досягнення цих цілей необхідно спільне зусилля уряду, фінансових установ та громадських організацій. Тільки через системну роботу можна створити сприятливі умови для розвитку фінансової культури та забезпечення фінансового добробуту всього суспільства.

Фінансова культура є критично важливою для розвитку стійкої економіки та підвищення якості життя громадян. Шлях до покращення фінансової культури полягає в комплексному підході, що включає в себе освіту, регулювання та створення сприятливих умов для розвитку фінансових послуг та інфраструктури. Зміцнення фінансової культури в Україні стане вагомим внеском у загальний економічний добробут країни.

Коментарі

Автор

Катерина Петрова

Катерина Петрова

Редактор / Fibi.tech

Кількість статей: 320

  Поділитися в соцмережах